Perskridę Atlantą

                 Toliau - lavono aprašymas.

S. Dariaus palaikų teismo medicinos apžiūrėjimo aktas, Kaunas, 1933-07-23.
(LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 65, 65 a.p., 66, 66 a.p.)