Perskridę Atlantą

                  Toliau - lavono aprašymas.

S. Girėno palaikų teismo medicinos apžiūrėjimo aktas, Kaunas, 1933-07-23.
(LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 80, 80 a.p., 81, 81 a.p.)