Perskridę Atlantą

 

Parodos dokumentų sąrašas

1. S.Darius ir S.Girėnas prie lėktuvo “Belanka”. JAV, 1932 m.

2. Steponas Darius.

3. Stasys Girėnas.

4. Leitenantas S.Darius, baigęs karo mokyklą. Kaunas, 1921 m.

5. Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas. S.Darius - stovi pirmas iš kairės. 1923 m.

6. Lietuvos sporto lygos valdyba, centre - pirmininkas S.Darius. /1925/.

7. Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos ir “Aviacijos” futbolo komandos. Pirmas iš dešinės - S.Darius. /1925/.

8. S.Darius prie lėktuvo. /1924/.

9. Kapitono S.Dariaus tarnybos lapas. 1927-10-14.

10. Lakūno S.Dariaus tėviškė Rubiškės kaime, Klaipėdos r. 1993 m. L.Lileikio nuotr.

11. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone įgalioto ministro B.K.Balučio 1932-09-20 pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui dėl S.Dariaus ir S.Girėno sumanymo 1933 m. perskristi Atlantą.

12. Lietuvos aeroklubo pirmininko 1933-05-12 prašymas ministrui pirmininkui paspartinti pašto ženklų, skirtų S.Dariaus ir S.Girėno skrydžiui pažymėti, išleidimą.

13. JAV pasiuntinybės Lietuvoje 1933-07-08 prašymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei duoti leidimą S.Dariui ir S.Girėnui perskristi Lietuvos teritoriją.

14. Krašto apsaugos ministerijos 1933-07-12 raštas Užsienio reikalų ministerijai dėl leidimo S.Dariui ir S.Girėnui perskristi Lietuvos teritoriją.

15. S. Darius ir S.Girėnas prie lėktuvo “Belanka”. JAV, 1932 m.

16. S. Darius ir S.Girėnas prie atnaujinto lėktuvo. JAV, 1933 m.

17. S. Darius ir S.Girėnas pasiruošę skrydžiui per Atlantą. 1933 m.

18. Meteorologiniai duomenys Atlanto vandenyne, Anglijoje ir Vokietijoje 1933 m. liepos 15-17 d.

19. Branderburgo provincijos ir Berlyno oberprezidento pranešimas apie lėktuvo “Lituanika” avariją prie Soldino, Šarlotenburgas, Vokietija. 1933-07-24.

20. Liudininkės A.Rosental, kuri pirmoji rado nukritusią “Lituaniką”, parodymai, Kuhdamm, Lenkija. 1933-07-17.

21. Liudininko H.Grieben parodymai, Kuhdamm, Lenkija. 1933-07-17.

22. Lietuvos Respublikos Prezidento A.Smetonos 1933-07-17 aktas dėl “Lituanikos”lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno, perskridusių Atlantą ir tragiškai žuvusių, apdovanojimo Vyčio kryžiaus V laipsnio ordinais.

23. Kauno įgulos viršininko 1933-07-19 įsakymas dėl dalyvavimo sutinkant atvežamus S.Dariaus ir S.Girėno palaikus.

24. Karo įgulos viršininko 1933-07-19 įsakymas dėl dalyvavimo gedulingose pamaldose.

25. S. Dariaus palaikų teismo medicinos apžiūrėjimo aktas, Kaunas, 1933-07-23.

26. S. Girėno palaikų teismo medicinos apžiūrėjimo aktas, Kaunas, 1933-07-23.

27. Katastrofos vietoje rastų S.Girėno daiktų sąrašas, 1933-07-21.

28. Katastrofos vietoje rastų S. Dariaus daiktų sąrašas, 1933-07-21.

29. Gautų daiktų iš Tempelhofo oro apsaugos policijos sąrašas, 1933-07-21.

30. ”Lituanikos” nuolaužos Soldino miške. Lenkija, 1933 m.

31. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone 1933-08-22 pranešimas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai apie S.Dariaus ir S.Girėno gimines.

32. Lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno laidotuvių momentai. Kaunas, 1933 m.

33. Lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno laidotuvių procesija. Kaunas, 1933 m.

34. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone įgalioto ministro B.K. Balučio 1933-09-16 prašymas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui suteikti oficialias žinias apie “Lituanikos” katastrofos priežasčių tyrimą.

35. Anoniminis laiškas apie S. Dariaus ir S. Girėno nužudymą, Klaipėdos krašto komendanto persiųstas Aviacijos viršininkui.

36. Aviacijos komisijos “Lituanikos” katastrofos priežastims tirti 1933-09-22 raportas ir katastrofos priežasčių tyrimo aktas.

37. S.Dariaus ir S.Girėno paminklo statymo komiteto sekretoriaus P.Jurgėlos 1934-07-17 prašymas Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui atsiųsti jo leidžiamai knygai pareiškimą apie skrydžio svarbą lietuvių tautai.

38. Lietuvos aeroklubo 1934-09-05 pranešimas apie galimybę įsigyti bronzinius S.Dariaus ir S.Girėno biustus (dailininkas B.Pundzius).

39. Pirmoji jubiliejinė 10 Lt moneta, skirta S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 60 metų sukakčiai įamžinti. 1993 m. A.Sabaliausko nuotr.

40. S.Dariaus ir S.Girėno kapas Kauno karių kapinėse. 1968 m.

41. Lietuviai prie S.Dariaus ir S.Girėno paminklo Čikagoje, JAV. 1936 m.

42. Paminklas Atlanto nugalėtojams, lakūnams S.Dariui ir S.Girėnui. Kaunas, 1993 m. A. Liaudansko nuotr.

43. Paminklas S.Dariui ir S.Girėnui Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse. JAV, 1994 m. G.Ilgūno nuotr.

44. Paminklas S.Dariui ir S.Girėnui Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse. JAV, 1994 m. G.Ilgūno nuotr.

 

 

_____________________