MODERNIOSIOS SAVIVALDOS FORMAVIMASIS KAUNE.
1918–1919 METAI.
Kauno miesto istorijos šaltiniai

Parodos dokumentų sąrašas

   

    
1. Spaudos pranešimas apie politikos biuro įsteigimą Kaune. Nauja gadynė. 1918 m. lapkričio 16 d., Nr. 4, 1 p.

2. LR Vidaus reikalų ministerijos cirkuliaras dėl savivaldybių kūrimo Lietuvoje. 1918 m. gruodžio 17 d. Laikinosios vyriausybės žinios. 1919 m. sausio 16 d., Nr. 2–3, p. 8-9.

3. Spaudos pranešimas apie Kauno miesto gyventojų lietuvių, lenkų ir žydų atstovų pasitarimą dėl rinkimų į miesto tarybą organizavimo. Nauja gadynė. 1918 m. lapkričio 23 d., Nr. 9, p. 1–2.

4. Spaudos pranešimas apie rinkimų į Kauno miesto tarybą organizacinio komiteto sudarymą. Nauja gadynė. 1918 m. gruodžio 3 d., Nr. 17, 3 p.

5. Rinkimų į Kauno miesto tarybą organizacinio komiteto atsišaukimas į miesto gyventojus. 1918 m. gruodžio 2 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 9.

6. Lietuvos Vyriausybės atstovo Kauno mieste ir apskrityje dr. Roko Šliūpo vidaus paso kortelė. KAA. F. 219, ap. 1, b. 17323/1920.

7. Rinkimų į Kauno miesto tarybą organizacinio komiteto kreipimasis į miesto gyventojus, raginantis dalyvauti rinkimuose. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 14, 16.

8. Rinkimų į Kauno miesto tarybą organizacinio komiteto kreipimasis į miesto gyventojus, raginantis dalyvauti rinkimuose. 1918 m. gruodis. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 12.

9. Rinkimų į Kauno miesto tarybą organizacinio komiteto narių lietuvių sąrašas. 1918 m. gruodis. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 10.

10. Laikinosios rinkimų į Kauno miesto tarybą taisyklės. 1918 m. gruodis. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 17–20.

11. Priesakas apie rinkimų į Kauno miesto tarybą vykdymą. 1918 m. gruodis. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 37, 37 at.

12. Kauno miesto rinkimų komisijai pateiktų kandidatų sąrašų eilė. 1918 m. gruodžio 10 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 39, 39 at.

13. Kauno lenkų komiteto iškeltų kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašas Nr. 1. 1918 m. gruodis. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 1.

14. Žydų jungtinės socialistų ir Žydų demokratų partijų bei Amatininkų susivienijimo iškeltų kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašai Nr. 2 ir Nr. 3. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 2.

15. Lietuvių krikščionių demokratų partijos iškeltų kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašas Nr. 4. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 3.

16. Juozo Vokietaičio sutikimas būti renkamu į Kauno miesto tarybą. 1918 m. gruodžio 10 d. KAA. F. 219, ap. 1 , b. 1, l. 136.

17. Žydų socialdemokratų darbininkų partijos „Bundas“ ir Sionistinės organizacijos iškeltų kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašai Nr. 5 ir Nr. 6. KAA. F. 219, ap.1, b. 1, l. 4.

18. Jungtinės vokiečių demokratų partijos iškeltų kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašas Nr. 7. KAA. F. 219, ap. 1, b.1 , l. 5.

19. Rusų demokratų sąjungos ir Vieningosios žydų partijos iškeltų kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašai Nr. 8 ir Nr. 10. KAA. F. 219, ap.1, b. 1, l. 6.

20. Žydų liaudies susivienijimo ir Aleksoto žydų iškeltų kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašai Nr. 11 ir Nr. 12. KAA. F. 219, ap.1, b.1, l. 7.

21. Lietuvių iškeltų kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašas Nr. 14. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 8.

22. Juozo Naujalio sutikimas būti renkamu į Kauno miesto tarybą. 1918 m. gruodžio 10 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 282.

23. Galutiniai rinkimų į Kauno miesto tarybą rezultatai visose septyniose rinkimų apylinkėse. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 331.

24. Prano Dovydaičio, išrinkto į Kauno miesto tarybą pagal Lietuvių krikščionių demokratų partijos sąrašą, tarybos nario mandato atsisakymas. 1918 m. gruodžio 27 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 1, l. 125.

25. 1918 m. gruodžio 23 d. posėdyje dalyvavusių Kauno miesto tarybos narių registracijos lapas. KAA. F. 219, ap. 1, b. 5, l. 1, 1 at.

26. 1918 m. gruodžio 28 d. posėdyje dalyvavusių Kauno miesto tarybos narių sąrašas. KAA. F. 219, ap. 1, b. 5, l. 3.

27. Kauno miesto tarybos nario Povilo Medemo vidaus paso kortelė. KAA. F. 66, ap. 1, b.2526/1920.

28. Kauno miesto tarybos nario Petro Radzevičiaus vidaus paso kortelė. KAA. F. 66, ap. 1, b.311/1920.

29. Kauno miesto tarybos nario Makso Soloveičiko vidaus paso kortelė. KAA. F. 66, ap. 1, b. 6018/1920.

30. Kauno miesto tarybos nario Sulimo Volfo vidaus paso kortelė. KAA. F. 66, ap. 1, b. 4221/1920.

31. Kauno miesto tarybos nario Juozo Vokietaičio vidaus paso kortelė. KAA. F. 66, ap. 1, b. 5131/1920.

32. Kauno miesto tarybos nario Kazimiero Olekos vidaus paso kortelė. KAA. F. 66, ap. 1, b. 11309/1920.

33. Kauno miesto tarybos nario Levo Garfunkelio vidaus paso kortelė. KAA. F. 66, ap. 1, b.91/1920.

34. Evakuotos į Maskvą Kauno miesto valdybos turto perdavimo Sovietinio Lietuvos reikalų liaudies komisariato įgaliotiniui aktas. 1918 m. balandžio 15 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 35, l. 15, 20.

35. Sovietinio Lietuvos reikalų liaudies komisariato nusavinto Kauno miesto valdybos turto aprašas, pirmas lapas. 1918 m. balandžio 15 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 35, l. 15.

36. Kauno miesto valdybos Pirmojo pasaulinio karo metu patirtų nuostolių žiniaraštis. 1918 m. KAA. F. 219, ap. 1, b. 35, l. 3.

37. Kauno miesto tarybos atstovų derybų su okupacinės vokiečių valdžios atstovais dėl miesto valdymo ir turto perėmimo protokolas. 1918 m. gruodžio 31 d. KAA. F. 61, ap. 1, b. 1, l. 29, 29 at.

38. Kauno miesto Valdybos iš vokiečių okupacinės valdžios perimtų miesto tiltų perdavimo LR Susisiekimo ministerijai aktas. 1919 m. balandžio 16 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 31, l. 21, 21 at.

39. Derybų dėl Kauno miesto milicijos įsteigimo protokolas. 1918 m. gruodžio 24 d. KAA. F. 61, ap. 1, b. 1, l. 31, 31 at.

40. Kauno milicininkų sąrašas. 1918 m. gruodžio 31 d. KAA. F. 61, ap. 1, b. 1, l. 26.

41. Skelbimas dėl J. Mikuckio paskyrimo Kauno miesto ir apskrities karo komendantu. 1919 m. vasario 15 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 7, l. 3.

42. Informacija apie Kauno miesto tarybos prezidiumo ir valdybos sudėtį. KAA. F. 219, ap.1, b. 5, l. 166.

43. Kauno miesto valdybos raštas Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamentui dėl Kauno miesto savivaldybės antspaudo. 1919 m. vasario 17 d. LCVA. F. 379, ap. 2, b. 81, l. 126.

44. Kauno miesto tarybos privalomasis nutarimas dėl kovos su spekuliacija maisto produktais. 1918 m. gruodžio 26 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 4, l. 3.

45. Kauno miesto tarybos privalomasis nutarimas dėl duonos kepimo ir pardavimo. 1919 m. vasario 13 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 4, l. 5.

46. Kauno miesto tarybos privalomasis nutarimas Nr. 6 dėl transporto priemonių, arklių ir šunų apmokestinimo. 1919 m. kovo 17 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 4, l. 11.

47. Kauno miesto tarybos privalomasis nutarimas Nr. 7 dėl vežikų apmokestinimo ir važinėjimo mieste taisyklių. 1919 m. kovo 17 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 4, l. 12.

48. Kauno miesto tarybos privalomasis nutarimas Nr. 10 dėl butų nuomos kainų reguliavimo. 1919 m. liepos 10 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 4, l. 19.

49. Kauno miesto tarybos privalomasis nutarimas Nr. 11 dėl nekilnojamojo turto įkainavimo mokesčio. 1919 m. rugsėjo 28 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 4, l. 21.

50. Kauno miesto ir apskrities karo komendanto įsakymas dėl iškabų lietuvių kalba. 1919 m. kovo 3 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 7, l. 8.
    

_________________________________________________________