LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO STASIO LOZORAIČIO
DOKUMENTŲ PRISTATYMAS

Parodos dokumentų sąrašas

   

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro S. Lozoraičio vizitas pas Suomijos Prezidentą.   1934 m. gruodis.

2. Leidinio „Revue Internationale“ viršelis su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro S. Lozoraičio nuotrauka. 1935 m. liepos mėn.

3. Dr. D. Krivicko pranešimas „Lietuvos diplomatijos šefas ir jo funkcijos“. [data nenustatyta]. Nuorašas.

4. Lietuvos atstovo Švedijoje V. Gylio pranešimas S. Lozoraičiui apie padėtį pasiuntinybėje ir Švedijos politiką. 1940 m. liepos 24 d.

5. Lietuvos diplomato rašytojo I. Šeiniaus laiškas S. Lozoraičiui apie švedų kalba išleistą knygą „Raudonasis tvanas kyla“. 1941 m. sausio 21 d.

6. S. Lozoraičio raštas santykių su sovietų okupuotos Lietuvos gyventojais palaikymo klausimu. Adresatas nežinomas. 1941 m. vasario 10 d.

7. Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjo E. Galvanausko raštas S. Lozoraičiui dėl Lietuvos banko aukso atsargų 1940 m. birželio 15 d. 1941 m. vasario 25 d.

8. Lietuvos atstovo Švedijoje V. Gylio raštas S. Lozoraičiui dėl pabėgėlių suteiktos informacijos apie padėtį sovietų okupuotoje Lietuvoje. 1941 m. kovo 6 d.

9. Lietuvos konsulinio agento Charbine E. Jatulio raštas apie konsulato padėtį ir veiklą. 1941 m. kovo 17 d.

10. Lietuvos diplomato, rašytojo J. Savickio laiškas S. Lozoraičiui veiklos klausimais. 1941 m. rugsėjo 17 d.

11. Italijos lietuvių solidarumo aktas. 1945 m. vasario 16 d.

12. Lietuvių sąjungos Bavarijos apygardos pirmininko A. Kalvaičio raštas S. Lozoraičiui apie lietuvių padėtį Bavarijoje. 1945 m. rugsėjo 25 d.

13. Lietuvos atstovo Londone B. K. Balučio raštas S. Lozoraičiui apie pasiuntinybės padėtį ir veiklą. 1946 m. kovo 26 d.

14. Lietuvių studentų sambūrio Insbruke „Lithuania“ raštas S. Lozoraičiui apie organizacijos veiklą ir pasiūlymas tapti organizacijos garbės nariu. 1946 m. birželio 10 d.

15. Lietuvos atstovo Montevidėjuje K. Graužinio raštas S. Lozoraičiui apie lietuvių komunistų veiklą Pietų Amerikoje. 1947 m. liepos 21 d.

16. Lietuvos musulmonų muftijaus J. Šinkevičiaus padėka S. Lozoraičiui už Lietuvos musulmonams Italijoje suteiktą pagalbą. 1947 m. rugpjūčio 15 d.

17. Kolumbijos lietuvių komiteto prezidento S. Siručio sveikinimas S. Lozoraičiui vardo dienos proga. [1948 m.]

18. Kolumbijos lietuvių komiteto prezidentas S. Sirutis  medžioklėje Meksikos džiunglėse prie nušauto tapyro. 1948 m.

19. Italijos lietuvių studentų sveikinimas S. ir V. Lozoraičiams sidabrinių vestuvių proga. 1948 m.

20. JAV lietuvių padėkos raštas S. Lozoraičiui apsilankymo Amerikoje proga. 1949 m. gruodžio 27 d.

21. S. Lozoraičiui adresuoto laiško vokas su Baltijos valstybėmis ir užrašu: „SSSR likvidavo 550 000 lietuvių“. 1951 m.

22. Brazilijos užsienio reikalų ministerijos leidinys „Lista Diplomatica“ ir puslapis, kuriame įrašyti Lietuvos diplomatai K. Graužinis, F. Mejeris. 1951 m. balandžio mėn.

23. Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto valdybos pro memoria dėl Lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos, lietuvių mokyklų bei vaikų darželių padėties Vokietijoje. 1952 m. birželio 1 d.

24. Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto delegacijos pasitarimo 1952 m. Paryžiuje protokolas. 1952 m. liepos 21–22 d.

25. Lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos aktas, kuriame nurodytos dovanos, gautos iš S. Lozoraičio, ir pajamų kvitas. 1953 m. sausio 27 d.

26. Lietuvos atstovo Rio de Žaneire F. Mejerio pranešimas Lietuvos atstovui Vašingtone P. Žadeikiui apie 1920–1950 m. į Braziliją atvykusius lietuvius. 1952 m. lapkričio 7 d. Nuorašas.

27. Rio de Žaneire ir San Paule vykusių renginių, skirtų Vasario 16-osios progai, programos. 1950–1953 m.

28. Italijos lietuvių saleziečių sveikinimas S. Lozoraičiui Vasario 16-osios proga. 1954 m. vasario 12 d.

29. Lietuvos generalinio konsulo Kanadoje V. Gylio raštas S. Lozoraičiui apie pasirengimą Baltijos Santarvės įsteigimo 20-mečio paminėjimui. 1954 m. gegužės 18 d.

30. Lietuvos diplomatijos šefo vizito Strasbūre dienotvarkė. 1954 m. rugsėjo 11–18 d.

31. Lietuvos atstovas Rio de Žaneire F. Mejeris (kairėje) sveikina naująjį Brazilijos prezidentą J. Kubitscheką. 1956 m. sausio 31 d.

32. Lietuvos diplomatijos šefo raštas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos pirmininkui dėl Sovietų Sąjungos okupacinės politikos. 1956 m. Rašto projektas su pataisymais.

33. Lietuvių fondo išleistų sidabrinių medalių Lietuvos valstybės įkūrimo 715 metų ir Lietuvos valstybės atkūrimo 50 metų sukakčiai paminėti eskizai. 1957 m.

34. S. Lozoraičio raštas Vatikano radijo stoties lietuviškų laidų vedėjui kun. V. Kazlauskui dėl laidoje vartojamos invokacijos. 1958 m. balandžio 16 d. Nepasirašytas rašto egzempliorius.

35. Lietuvos nepriklausomybės 40-mečio sukakties minėjimas Helsinkyje.  1958 m.

36. Buvęs Lietuvos garbės konsulas Helsinkyje R. Ölleris prie žmonos portreto, nutapyto lietuvių dailininkės Marijos Minginaitės. [1959 m.]

37. Lietuvos diplomatijos šefo atsišaukimas Vasario 16-osios proga. 1962 m. vasario 16 d. Nepasirašytas rašto egzempliorius.

38. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone pro memoria dėl Lietuvos aukso paieškų Bazelio banke. 1962 m. balandžio 6 d.

39. S. Lozoraičio raštas „Dirvos“ laikraščio redakcijai dėl spaudoje vartojamų pavadinimų „Lietuvos TSR, tarybinė ar sovietų Lietuva“. 1962 m. Rašto projektas su pataisymais.

40. Lietuvos diplomatijos šefo pareiškimas apie Lietuvos laisvės atkūrimo priemones ir būdus. 1964 m. Nepasirašytas rašto egzempliorius.

41. Filatelistų draugijos „Lietuva“ pažymėjimas, išduotas S. Lozoraičiui už pagalbą rengiant Lietuvos valstybės atkūrimo ir pirmojo Lietuvos pašto ženklo išleidimo 50 m. sukakties parodą ir jubiliejinių pašto ženklų rinkinys. 1968 m.

42. S. Lozoraičio susirašinėjimo su Lietuvos generaliniu konsulu Niujorke A. Simučiu dėl JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) pasiūlymo kosminiu laivu „Apollo 11“ pasiųsti į Mėnulį Lietuvos valstybės vadovo pareiškimą. 1969 m. liepos 30 d.– rugpjūčio 4 d.

43. Didžiosios Britanijos lietuvių veikėjo P. B. Varkalos raštas S. Lozoraičiui buvusio Lietuvos atstovo Londone B. K. Balučio testamento vykdymo klausimu. 1975 m. sausio 3 d.

44. S. Lozoraičio raštas Lietuvos diplomatinei tarnybai dėl Sovietų Sąjungos pilietybės įstatymo. 1979 m. liepos 7 d. Nepasirašytas rašto egzempliorius.

_________________________________________________________