Lietuvos centrinis valstybės archyvas

 

MOTERŲ VISUOMENINĖ IR KULTŪRINĖ VEIKLA
TARPUKARIO LIETUVOJE

   

Lietuvos moterų tarybos valdyba. Apie 1926 m.

 


          Tarpukario Lietuvoje veikė nemažai moterų draugijų ir organizacijų, kurių bendras tikslas buvo kurti krikščioniškųjų vertybių siekiančią visuomenę. Šios draugijos ir organizacijos veikė įvairiose srityse: socialinėje, moterų teisių, švietimo, kultūros, turėjo savo ligonines, prieglaudas, mokyklas. Moterys, savo laiką, darbą ir didžiules pastangas aukojusios kilniems tikslams, ypatingą dėmesį skyrė ikimokykliniam ir jaunimo auklėjimui, rūpinosi apleistomis šeimomis, mergaičių globa, rėmė kariuomenę, ruošė kasmetinius kultūrinius renginius, kurių pelnas buvo skiriamas labdaringai veiklai plėtoti. Organizacijų ir draugijų veikloje dalyvavo gerai žinomos visuomenės veikėjos M. Galdikienė, P. Pikčilingienė, A. Sereikytė, dr. V. Karvelienė, S. Čiurlionienė, O. Mašiotienė, M. Žmuidzinavičienė ir kt.
          Parodos rengėjai stengėsi atrinkti svarbesnius ir įdomesnius dokumentus. Visi eksponuojami dokumentai saugomi Lietuvos centrinio valstybės archyvo fonduose.

>>>