LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys bei ágaliotasis ministras Romoje Stasys Lozoraitis.
LCVA, P-08784.