LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

TSRS užsienio reikalų liaudies komisaro pavaduotojas Vladimiras Dekanozovas su Liaudies seimo delegacijos nariais TSRS Aukščiausiosios Tarybos VII sesijos metu Maskvoje, Kremliaus Georgijaus salėje.
Pirmoje eilėje iš kairės: 2-as – Liudas Gira, 3-ias – komunistas Pranas Zibertas, 5-as – einantis Prezidento pareigas Justas Paleckis, 6-as – Vladimiras Dekanozovas, 8-as – Liaudies vyriausybės krašto apsaugos ministras Vincas Vitkauskas; antroje eilėje iš kairės: 1-as – Darbo rūmų pirmininkas Motiejus Šumauskas, 4-as – LKP CK Sekretoriato narys Icikas Šmuelis Meskupas, 5-as – Petras Cvirka, 7-as – Liaudies vyriausybės švietimo ministras Antanas Venclova, 8-as – Liaudies vyriausybės įgaliotinis Vilniaus miestui ir kraštui ministro teisėmis Karolis Didžiulis, 9-a – Salomėja Nėris, 12-as – LKP CK pirmasis sekretorius, Valstybės saugumo departamento direktorius Antanas Sniečkus, 14-as – Kostas Korsakas ir kiti.
1940 m. rugpjūčio 3 d.
LCVA, P-21913.