LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos ministro pirmininko
Antano Merkio pavaduotojas Kazys
Bizauskas.
20 a. 4 deš.
LCVA,0-081154.

   

Buvusio Lietuvos Respublikos ministro pirmininko
pavaduotojo Kazio Bizausko,
suimto 1940 m. lapkričio 20 d., nuotrauka.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7831/3,l. 5 a. p.