LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktoriaus bei įgaliotojo ministro Edvardo Turausko 1940 m. birželio 15 d. telegrama Lietuvos pasiuntinybei Maskvoje, kurioje pranešama apie Raudonosios armijos karių įsiveržimą į Lietuvos teritoriją.
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2259, l. 15.