LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Ištrauka iš TSRS kariuomenės vadovybės ir Lietuvos kariuomenės vadovybės atstovų
1940 m. birželio 15 d. susitarimo protokolo dėl Raudonosios armijos dalinių dislokavimo Lietuvoje.
LCVA, f. 384, ap. 4, b. 12, l. 111.