LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. birželio 16 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie pokalbius su TSRS užsienio reikalų liaudies komisaru Viačeslavu Molotovu birželio 15 d., Lietuvai priėmus ultimatumą, ir šių pokalbių metu pareikštus TSRS nurodymus dėl Raudonosios armijos įžengimo į Lietuvą tvarkos, Tarybų Sąjungai palankios vyriausybės sudarymo.
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2261, l. 20–21.