LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

  

   

            

Ištrauka iš Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo Lietuvos Respublikai bei Lietuvos Respublikos ir Tarybų Sąjungos savitarpio pagalbos 1939 m. spalio 10 d. sutarties dokumento, ratifikuoto TSRS.
LCVA, f. 383, ap. 8, b. 1294, l. 4–5.