LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Antano Merkio
1940 m. birželio 16 d. aktas Nr. 753 dėl valstybės gynimo meto paskelbimo.
LCVA, f. 922, ap. 1, b. 59, l. 94.