LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Antano Merkio
1940 m. birželio 17 d. aktas Nr. 759 dėl naujos Ministrų Tarybos sudėties.
LCVA, f. 922, ap. 1, b. 59, l. 98.