LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos kariuomenės vado generolo Vinco Vitkausko 1940 m. birželio 18 d. įsakymas kariuomenei.
LCVA, f. R-222, ap. 1, b. 3, l. 114.