LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Justo Paleckio
1940 m. birželio 19 d. aktas Nr. 763 dėl Mečislovo Gedvilo paskyrimo vidaus reikalų ministru.
LCVA, f. 922, ap. 1, b. 59, l. 104.