LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos piliečio paso,
kuriame yra spaudas „L[iaudies] S[eimas]. Balsavo. 1940. VII. 17.“, virđelis.
LCVA, f. 412, ap. 16G, b. 627.