LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Ištrauka iš Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaracijos,
pritariančios Lietuvos prijungimui prie TSRS.
LCVA, f. R-758, ap. 1, b. 40, l. 2 a. p.