LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

 

            

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Romoje Stasio Lozoraičio protesto
prieš Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. nutarimus telegrama. [1940 m. liepos 22 d.]
LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 1, l. 33–34.