LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Stokholme Vytauto Gilio
1940 m. rugpjūčio 1 d. protesto prieš Lietuvos okupaciją ir aneksiją telegrama.
LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 1, l. 36.