LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

LTSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. XI-3650
„Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“.
LCVA, f. R-758, ap. 2, b. 805, l. 1–2.