LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS

Parodos dokumentų sąrašas

   

1. Slaptas papildomas protokolas prie Vokietijos ir TSRS 1939 m. rugsėjo 28 d. draugystės ir sienos sutarties. Kopija.

2. Lietuvos Respublikos delegacija prieš išskrendant derybų į Maskvą.  Kaunas, 1939 m. spalio 7 d. Fotografas J. Miežlaiškis.

3. Ištrauka iš Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo Lietuvos Respublikai bei Lietuvos Respublikos ir Tarybų Sąjungos savitarpio pagalbos 1939 m. spalio 10 d. sutarties dokumento, ratifikuoto TSRS.

4. Lietuvos kariuomenės paradas atgavus Vilnių ir Vilniaus kraštą. Vilnius, 1939 m. spalio 28 d.

5. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su 21-osios, paskutinės, Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos (1939 m. lapkričio 21–1940 m. birželio 17 d.) nariais Prezidentūroje.  Kaunas, 1939 m.

6. Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 1939 m. spalio 11 d. atsišaukimas, raginantis gyventojus nuversti Lietuvos Respublikos valdžią.

7. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo policijos valdininko St. Jakučio 1939 m. spalio 11 d. raportas Kauno apygardos viršininkui apie spalio 11 d. demonstraciją prie TSRS atstovybės pastato Kaune.

8. Ištrauka iš Komunistinio Internacionalo vykdomojo komiteto Sekretoriato 1940 m. kovo 14 d. nutarimo „Dėl Lietuvos KP uždavinių“ apie Lietuvos komunistų partijos uždavinius įgyvendinant TSRS užsienio politiką. Kopija.

9. Pranešimas apie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko ir užsienio reikalų liaudies komisaro Viačeslavo Molotovo ir Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. gegužės 25 d. susitikimą ir V. Molotovo pareiškimo apie Lietuvoje dislokuotos Raudonosios armijos karių dingimą tekstas.

10. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1940 m. gegužės 28 d. pranešimas TSRS vyriausybei dėl Specialiosios komisijos sudarymo TSRS 1940 m. gegužės 25 d. pareiškime nurodytiems įvykiams ištirti.

11. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Kazys Skučas. 20 a. 4 deš.

12. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis. [1933 m.]

13. Ištrauka iš TSRS vyriausybės 1940 m. birželio 14 d. ultimatumo Lietuvai.

14. Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. birželio 14 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie pokalbį su TSRS užsienio reikalų liaudies komisaru Viačeslavu Molotovu ir TSRS birželio 14 d. ultimatumą Lietuvai.

15. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio ir Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. birželio 15 d. telegrama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie TSRS birželio 14 d. ultimatumą Lietuvai.

16. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1940 m. birželio 15 d. telegrama Lietuvos pasiuntinybei Maskvoje apie vyriausybės posėdyje priimtus TSRS birželio 14 d. ultimatumo reikalavimus.

17. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio ir Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. birželio 15 d. telegrama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kurioje siūloma sudaryti regimybę, kad TSRS ultimatumas yra tik saugumo pageidavimai.

18. Lietuvos Respublikos Prezidento 1940 m. birželio 15 d. aktas Nr. 749 dėl Ministrų Tarybos ir ministro pirmininko Antano Merkio atsistatydinimo.

19. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktoriaus bei įgaliotojo ministro Edvardo Turausko 1940 m. birželio 15 d. telegrama Lietuvos pasiuntinybei Maskvoje, kurioje pranešama apie Raudonosios armijos karių įvykdytą Lietuvos pasienio policijos sargybos būstinės Ūtoje apšaudymą ir policininko Alekso Barausko žūtį.

20. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktoriaus bei įgaliotojo ministro Edvardo Turausko 1940 m. birželio 15 d. telegrama Lietuvos pasiuntinybei Maskvoje, kurioje pranešama apie Raudonosios armijos karių įsiveržimą į Lietuvos teritoriją.

21. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1940 m. birželio 15 d. raštas vidaus reikalų ministrui dėl vidaus reikalų ministro Kazio Skučo ir Saugumo departamento direktoriaus Augustino Povilaičio suėmimo.

22. TSRS kariuomenės daliniai peržengia Lietuvos Respublikos sieną. 1940 m. birželio 15 d.

23. VKP(b) CK generalinis sekretorius Josifas Stalinas ir TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas bei užsienio reikalų liaudies komisaras Viačeslavas Molotovas. 20 a. 4 deš.

24. Ištrauka iš TSRS kariuomenės vadovybės ir Lietuvos kariuomenės vadovybės atstovų 1940 m. birželio 15 d. susitarimo protokolo dėl Raudonosios armijos dalinių dislokavimo Lietuvoje.

25. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktai dėl Antano Merkio ir jo sudarytos Ministrų Tarybos atleidimo iš pareigų, Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Romoje Stasio Lozoraičio paskyrimo ministru pirmininku ir pavedimo jam pavaduoti Prezidentą („1940 m. birželio 15 d. Kybartų aktai“). Kopija.

26. Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. birželio 16 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie pokalbius su TSRS užsienio reikalų liaudies komisaru Viačeslavu Molotovu birželio 15 d., Lietuvai priėmus ultimatumą, ir šių pokalbių metu pareikštus TSRS nurodymus dėl Raudonosios armijos įžengimo į Lietuvą tvarkos, Tarybų Sąjungai palankios vyriausybės sudarymo.

27. Lietuvos vyriausybės 1940 m. birželio 16 d. pareiškimas spaudai apie TSRS birželio 14 d. ultimatumo priėmimą.

28. TSRS pasiuntinys Lietuvoje Nikolajus Pozdniakovas. 1940 m.

29. Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Antano Merkio 1940 m. birželio 16 d. aktas Nr. 753 dėl valstybės gynimo meto paskelbimo.

30. Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Antano Merkio 1940 m. birželio 17 d. aktas Nr. 759 dėl naujos Ministrų Tarybos sudėties.

31. Liaudies vyriausybė. Kaunas, 1940 m. birželio 17 d.

32. Lietuvos kariuomenės vado generolo Vinco Vitkausko 1940 m. birželio 18 d. įsakymas kariuomenei.

33. Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 1940 m. birželio 18 d. atsišaukimas.

34. Buvęs Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras.

35. Buvusio Lietuvos Respublikos ministro pirmininko ir užsienio reikalų ministro Augustino Voldemaro ir jo žmonos Matildos Voldemarienės, suimtų TSRS saugumo agentų 1940 m. birželio 19 d. Virbalio geležinkelio stotyje, nuotraukos.

36. Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Justo Paleckio 1940 m. birželio 19 d. aktas Nr. 763 dėl Mečislovo Gedvilo paskyrimo vidaus reikalų ministru.

37. Vidaus reikalų ministro Mečislovo Gedvilo 1940 m. birželio 19 d. įsakymas dėl ministerijos pareigūnų atleidimo iš tarnybos ir Antano Sniečkaus paskyrimo Valstybės saugumo departamento direktoriumi.

38. Vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir draugijų skyriaus 1940 m. birželio 25 d. raštas Lietuvos komunistų partijai dėl jos statuto patvirtinimo ir leidimo partijai veikti legaliai.

39. Baltarusijos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) agento slapyvardžiu Džakej 1940 m. birželio 25–26 d. pranešimai apie Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos pasitraukimą į Vokietiją birželio 15 d.

40. Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Justo Paleckio 1940 m. birželio 27 d. aktas Nr. 839 dėl Lietuvos Respublikos Seimo paleidimo.

41. Ištrauka iš Michalinos Meškauskienės 1940 m. birželio 29 d. pranešimo Lietuvos komunistų partijos organizuotame mitinge Kaune apie LKP politinius ir ekonominius reikalavimus.

42. Ištrauka iš TSRS pasiuntinybės Kaune darbuotojų parengto Lietuvos politikų ir visuomenės veikėjų, numatytų į okupacinės administracijos vadovus, sąrašo, kurioje surašyti duomenys apie Liudą Girą – kandidatą į Liaudies vyriausybės švietimo ministerijos generalinio sekretoriaus pareigas. [1940 m. birželio mėn.]

43. Lietuvos kariuomenės pertvarkymo įstatymas. 1940 m. liepos 3 d.

44. Liaudies vyriausybės 1940 m. liepos 5 d. posėdžio protokolas.

45. Ištrauka iš Rinkimų į Liaudies seimą įstatymo. 1940 m. liepos 5 d.

46. „Lietuvos darbo liaudies sąjungos rinkiminė platforma“. [1940 m. liepos 6 d.]

47. „Priešvalstybinių partijų: tautininkų, voldemarininkų, liaudininkų, krikščionių demokratų, jaunalietuvių, trockistų, socialdemokratų, eserų, šaulių ir kt. vadovaujančio sąstato likvidacijos paruošiamųjų darbų ir operatyvinės likvidacijos planas“, 1940 m. liepos 7 d. patvirtintas Valstybės saugumo departamento direktoriaus Antano Sniečkaus.

48. Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardos viršininko 1940 m. liepos 11 d. orderis Nr. 16 dėl buvusio Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apylinkės pirmininko Balio Galvydžio suėmimo ir suimtojo nuotrauka.

49. Buvusio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Vyriausiojo tribunolo teisėjo Silvestro Leono, suimto 1940 m. liepos 12 d., nuotrauka.

50. Lietuvos Respublikos piliečio paso, kuriame yra spaudas „L[iaudies] S[eimas]. Balsavo. 1940. VII. 17.“, viršelis.

51. Vidaus reikalų ministro Mečislovo Gedvilo 1940 m. liepos 16 d. raštas laikinai einančiam Prezidento pareigas Justui Paleckiui dėl Antano Merkio ir Juozo Urbšio suėmimo ir ištrėmimo iš Lietuvos.

52. Liaudies seimo posėdžio prezidiumas. Kaunas, 1940 m. liepos 21 d.

53. Ištrauka iš Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaracijos, pritariančios Lietuvos prijungimui prie TSRS.

54. Vidaus reikalų ministras Mečislovas Gedvilas pasirašo Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaraciją, pritariančią Lietuvos prijungimui prie TSRS. [Kaunas, 1940 m. liepos mėn.]

55. Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Romoje Stasio Lozoraičio protesto prieš Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. nutarimus telegrama. [1940 m. liepos 22 d.]

56. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys bei įgaliotasis ministras Romoje Stasys Lozoraitis.

57. Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 1940 m. liepos 24 d. atsišaukimas, pritariantis Liaudies seimo 1940 m. liepos 21–23 d. nutarimams.

58. Lietuvos šaulių sąjungos vadas Pranas Saladžius kalba sąjungos dvidešimtmečio minėjime. Kaunas, 1939 m. birželio 25 d. Fotografas J. Miežlaiškis.

59. Buvusio Lietuvos šaulių sąjungos vado Prano Saladžiaus, suimto 1940 m. liepos 31 d., nuotrauka.

60. Lietuvos pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Stokholme Vytauto Gilio 1940 m. rugpjūčio 1 d. protesto prieš Lietuvos okupaciją ir aneksiją telegrama.

61. TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1940 m. rugpjūčio 3 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos priėmimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą“. Kopija.

62. TSRS užsienio reikalų liaudies komisaro pavaduotojas Vladimiras Dekanozovas su Liaudies seimo delegacijos nariais TSRS Aukščiausiosios Tarybos VII sesijos metu Maskvoje, Kremliaus Georgijaus salėje.   1940 m. rugpjūčio 3 d.

63. Ištrauka iš buvusio Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Antano Tamošaičio 1940 m. rugsėjo 23 d. apklausos protokolo apie TSRS 1940 m. birželio 14 d. ultimatumo svarstymą Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1940 m. birželio 14–15 d. posėdyje. Kopija.

64. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Antano Merkio pavaduotojas Kazys Bizauskas. 20 a. 4 deš.

65. Buvusio Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pavaduotojo Kazio Bizausko, suimto 1940 m. lapkričio 20 d., nuotrauka.

66. LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1940 m. lapkričio 29 d. nutarimas areštuoti 9-ojo pėstininkų pulko majorą Joną Brizgį už pasisakymą prieš Lietuvos įjungimą į TSRS sudėtį pulko kareivių liepos 18 d. mitinge ir suimtojo nuotrauka.

67. Ištrauka iš buvusio Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Antano Merkio 1940 m. gruodžio 30 d. apklausos protokolo apie TSRS 1940 m. birželio 14 d. ultimatumo svarstymą Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos birželio 14–15 d. posėdyje, Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos ir krašto apsaugos ministro Kazio Musteikio pasitraukimą iš Lietuvos. Kopija.

68. LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Ypatingojo skyriaus operatyvinio įgaliotinio 9-ajame pėstininkų pulke Eusiejaus Jacovskio raportas komisariato Kvotų skyriaus viršininkui Eusiejui Rozauskui apie komunistinių mitingų, turėjusių priimti rezoliuciją dėl Lietuvos įjungimo į TSRS, žlugdymą pėstininkų pulke. [1940 m.]

69. LKP CK pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus. 20 a. 4 deš.

70. Ištrauka iš LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Telšių apskrities skyriaus 1941 m. sausio 1 d. nutarimo pateikti kaltinimą Karoliui Kiševičiui dėl trukdymo balsuoti renkant Liaudies seimą 1940 m. liepos 15 d.

71. Ištrauka iš LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1941 m. sausio 16 d. kaltinamosios išvados buvusiam ,„Ateitininkų“ organizacijos vadovui Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariui Ignui Skrupskeliui, suimtam 1940 m. liepos 11 d.

72. Ištrauka iš Lietuvos sionistų organizacijos „Hapoel“ vadovo Prienuose Manės Ainšteino 1941 m. sausio 23 d. kvotos protokolo apie jo veiklą šioje organizacijoje, požiūrį į žydų padėtį TSRS, rinkimų į Liaudies seimą 1940 m. liepos mėn. kritiką.

73. Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. gegužės 29 d. kaltinamosios išvados Lietuvos žydų karių sąjungos pirmininkui Jokūbui Goldbergui, suimtam 1940 m. liepos 13 d.

74. LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 1 d. kaltinamoji išvada buvusiam Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Antano Merkio pavaduotojui Kaziui Bizauskui dėl jo dalyvavimo nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrime, pasisakymo prieš TSRS kariuomenės dalinių įvedimą į Lietuvą, numatytą Lietuvos ir TSRS 1939 m. spalio 10 d. sutartyje.

75. Buvusių Liaudies seimo narių susirinkimo Kaune 1942 m. rugpjūčio 30 d. rezoliucija apie TSRS smurtą prieš Lietuvą 1940 m., rinkimų į Liaudies seimą falsifikavimą, Liaudies seimo sprendimų neteisėtumą.

76. Ištrauka iš buvusio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio 1952 m. kovo 16 d. apklausos protokolo apie Lietuvos Respublikos vyriausybės požiūrį į Lietuvos ir TSRS 1939 m. spalio 10 d. sutartį, Lietuvos diplomatų pasiūlymus dėl veiksmų TSRS agresijos atveju. Kopija.

77. Ištrauka iš buvusio LKP CK sekretoriato nario Chaimo Aizeno atsiminimų apie LKP vadovų dalyvavimą Vladimiro Dekanozovo grupės veikloje formuojant Liaudies vyriausybę, komunistų kontrolei pajungiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją ir jos Valstybės saugumo departamentą 1940 m. birželio 15–17 d. [Be datos]

78. LTSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. XI-3650 „Dėl 1939 metų Vokietijos–TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“.

   

_________________________________________________________