LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

   

            

„Priešvalstybinių partijų: tautininkų, voldemarininkų, liaudininkų, krikščionių demokratų, jaunalietuvių, trockistų, socialdemokratų, eserų, šaulių ir kt. vadovaujančio sąstato likvidacijos paruošiamųjų darbų ir operatyvinės likvidacijos planas“, 1940 m. liepos 7 d. patvirtintas Valstybės saugumo departamento direktoriaus Antano Sniečkaus.
LYA, f. K-1, ap. 10, b. 1, l. 231–233.