LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Buvusio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Vyriausiojo tribunolo teisėjo
Silvestro Leono, suimto 1940 m. liepos 12 d., nuotrauka.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7372/3, l. 28-2.