LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 1940 m. liepos 24 d. atsišaukimas,
pritariantis Liaudies seimo 1940 m. liepos 21–23 d. nutarimams.
LYA, f. 1770, ap. 14, b. 1, l. 6.