LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1940 m. rugpjūčio 3 d. įstatymas
„Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos priėmimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą“.
Kopija.
LYA, f. 1771, ap. 1, b. 105, l. 1.