LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Ištrauka iš buvusio Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Antano Tamošaičio
1940 m. rugsėjo 23 d. apklausos protokolo apie TSRS 1940 m. birželio 14 d. ultimatumo svarstymą
Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1940 m. birželio 14–15 d. posėdyje. Kopija.
LYA, f. K-1, ap. 8, b. 117, l. 185.