LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Ištrauka iš Komunistinio Internacionalo vykdomojo komiteto Sekretoriato 1940 m. kovo 14 d. nutarimo „Dėl Lietuvos KP uždavinių“ apie Lietuvos komunistų partijos uždavinius įgyvendinant TSRS užsienio politiką. Kopija.
LYA, f. 77, ap. 23, b. 5, l. 26.