LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1940 m. lapkričio 29 d. nutarimas areštuoti
9-ojo pėstininkų pulko majorą Joną Brizgį už pasisakymą prieš Lietuvos įjungimą į TSRS sudėtį pulko
kareivių liepos 18 d. mitinge ir suimtojo nuotrauka.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12569, l. 2, 7-1.