LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Ištrauka iš buvusio Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Antano Merkio
1940 m. gruodžio 30 d. apklausos protokolo apie TSRS 1940 m. birželio 14 d. ultimatumo svarstymą
Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos birželio 14–15 d. posėdyje, Lietuvos Respublikos prezidento
Antano Smetonos ir krašto apsaugos ministro Kazio Musteikio pasitraukimą iš Lietuvos. Kopija.
LYA, f. K-1, ap. 8, b. 116, l. 225–226.