LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

   

            

LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Ypatingojo skyriaus operatyvinio įgaliotinio 9-ajame pėstininkų pulke Eusiejaus Jacovskio raportas komisariato Kvotų skyriaus viršininkui Eusiejui Rozauskui apie komunistinių mitingų, turėjusių priimti rezoliuciją dėl Lietuvos įjungimo į TSRS, žlugdymą pėstininkų pulke. [1940 m.]
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12687, l. 39–41.