LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Ištrauka iš LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Telšių apskrities skyriaus
1941 m. sausio 1 d. nutarimo pateikti kaltinimą Karoliui Kiševičiui
dėl trukdymo balsuoti renkant Liaudies seimą 1940 m. liepos 15 d.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 37393/3, l. 28.