LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Ištrauka iš LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1941 m. sausio 16 d.
kaltinamosios išvados buvusiam ,„Ateitininkų“ organizacijos vadovui Lietuvos krikščionių demokratų
partijos nariui Ignui Skrupskeliui, suimtam 1940 m. liepos 11 d.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12070, l. 42.