LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. gegužės 29 d.
kaltinamosios išvados Lietuvos žydų karių sąjungos pirmininkui Jokūbui Goldbergui, suimtam
1940 m. liepos 13 d.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7812/3, l. 45.