LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 1 d. kaltinamoji išvada buvusiam Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Antano Merkio pavaduotojui Kaziui Bizauskui dėl jo dalyvavimo nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrime, pasisakymo prieš TSRS kariuomenės dalinių įvedimą į Lietuvą, numatytą Lietuvos ir TSRS 1939 m. spalio 10 d. sutartyje.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7831/3, l. 68–69.