LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Ištrauka iš TSRS pasiuntinybės Kaune darbuotojų parengto Lietuvos politikų ir visuomenės veikėjų, numatytų į okupacinės administracijos vadovus, sąrašo, kurioje surašyti duomenys apie Liudą Girą – kandidatą į Liaudies vyriausybės švietimo ministerijos generalinio sekretoriaus pareigas. [1940 m. birželio mėn.]
LYA, f. 1771, ap. 1, b. 324, l. 3.