IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Lietuvos konsulato Karaliaučiuje pasiūlymas piliečių apsaugos departamento direktoriui
dėl mokesčio įvedimo už pilietybės suteikimą. Karaliaučius, 1933-01-05.
F. 408, ap.1, b.3, l.62.