ANTANAS SMETONA – PIRMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
     

            

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona ir jo šeima: žmona Sofija Smetonienė,
sūnus Julius, dukra Marytė Smetonaitė-Valušienė ir žentas plk. Aloyzas Valušis.
Kaunas, 20 a. 4 deš.
LCVA. P-20951