ANTANAS SMETONA – PIRMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Parodos dokumentų sąrašas

   

1. Antanas Smetona. Portretas. 20 a. 3 deš.

2. Lietuvos Valstybės Tarybos ir Ministrų kabineto įgaliojimas Ernestui Galvanauskui atstovauti Lietuvai Taikos konferencijoje Paryžiuje. 1919 m. vasario 7 d.
3. Ministro pirmininko pavaduotojo Aleksandro Stulginskio telegrama Lietuvos atstovui Vokietijoje Juozui Purickiui dėl Antano Smetonos išrinkimo Lietuvos valstybės Prezidentu. 1919 m. balandžio 8 d.
4. Raštas apie Lietuvos Respublikos Prezidento institucijai skiriamas lėšas. 1919 m. balandžio [10] d.
5. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos raštas dėl Ernesto Galvanausko sudaryto Ministrų kabineto sudėties patvirtinimo. 1919 m. spalio 7 d.
6. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos kreipimasis į JAV lietuvius. 1919 m. lapkričio 2 d.
7. Telšių miesto gyventojų telegrama Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai apie gyventojų nuotaikas Didžiajai Britanijai pripažinus Lietuvą. 1919 m.
8. Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumas.  1918 m.
9. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona lankosi karo ligoninėje. Kaunas, 1919 m.
10. 4-ojo Ministrų kabineto nariai: ministras be portfelio J. Šernas, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras A. Stulginskis, kariuomenės vadas A. Merkys, Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona, Ministras Pirmininkas M. Sleževičius, vidaus reikalų ministras prof. P. Leonas, susisiekimo ministras V. Čarneckis. Kaunas, 1919 m.
11. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona  su svečiais 1-ojo raitelių pulko šventėje.  Kaunas, 1919 m.
12. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio raštas Antanui Smetonai, kuriuo pastarasis skiriamas Lietuvos valstybės įgaliotiniu Klaipėdos kraštui. 1923 m. vasario 20 d.
13. Lietuvos valstybės įgaliotinio Klaipėdos kraštui Antano Smetonos atsistatydinimo raštas Lietuvos Respublikos Prezidentui Aleksandrui Stulginskiui. 1923 m. balandžio 7 d.
14. Metrikų knygos išrašas apie Antano Smetonos vaikus Mariją Danutę ir Julių Rimgaudą. 1924 m. lapkričio 4 d.
15. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos tėviškė Užulėnio kaime (Ukmergės apskr., Taujėnų valsč.) 20 a. 3 deš.
16. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona ir jo šeima: žmona Sofija Smetonienė, sūnus Julius, dukra Marytė Smetonaitė-Valušienė ir žentas plk. Aloyzas Valušis. Kaunas, 20 a. 4 deš.
17. Lietuvių tautininkų sąjungos centro valdybos raštas Kauno miesto ir apskrities viršininkui dėl Antano Smetonos išrinkimo partijos centro valdybos pirmininku. 1925 m. birželio 29 d.
18. Antano Smetonos autobiografija. 1925 m. rugsėjo 17 d.
19. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas, kuriuo Lietuvoje įvedama karo padėtis. 1926 m. gruodžio 20 d.
20. Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docento Antano Smetonos tarnybos lapas. 1927 m. sausio 11 d.
21. Ežerėnų apskrities viršininko raštas Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui, kuriuo pranešama apie Antazavės gyventojų pastangas miestelyje susitikti su Lietuvos Respublikos Prezidentu. 1927 m. rugpjūčio 2 d.
22. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos kelionės po Rokiškio apskritį maršrutas. 1927 m. rugpjūčio 19 d.
23. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona, kunigas prof. P. Jakubėnas ir kiti svečiai prie evangelikų reformatų bažnyčios Biržuose. 1927 m. liepos 28 d. P. Ločerio nuotrauka
24. Prancūzų lakūnų brolių Alfredo ir Rene de Vitrolles‘ų palydos Kauno aerodrome. Tarp brolių de Vitrolles‘ų stovi Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.  Kaunas, 1927 m. rugpjūčio 9 d.
25. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Kaunas, 1928 m.
26. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Kaunas, 1928 m.
27. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Portretas. Kaunas, 20 a. 4 deš.
28. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Portretas. 20 a. 4 deš.
29. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Portretas. Kaunas, 1928 m. J. Tallat-Kelpšienės nuotrauka
30. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas, kuriuo paleidžiamas Augustino Voldemaro vadovaujamas Ministrų kabinetas. 1929 m. rugsėjo 19 d.
31. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas, kuriuo tvirtinamas Juozo Tūbelio sudarytas Ministrų kabinetas. 1929 m. rugsėjo 23 d.
32. Kardų įteikimo iškilmės Karo mokykloje. Kaunas, 1929 m. spalio 6 d.
33. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos memorandumas dėl padėties Lietuvoje. 1930 m. lapkričio 22 d.
34. Panevėžio karaimų sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui 60-mečio proga. 1934 m. rugsėjo 9 d.
35. Mažeikių apskrities savanorių sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui 60-mečio proga. 1934 m. rugsėjo 9 d.
36. Taujėnų visuomeninių organizacijų sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui 60-mečio proga. 1934 m. rugsėjo 9 d.
37. 2-ojo artilerijos pulko karininkų vaikų sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui 60-mečio proga. 1934 m. rugsėjo 10 d.
38. Sveikinimai Lietuvos Respublikos Prezidentui 60-mečio proga. 1934 m.
39. „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos dešimtmečio iškilmėse Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona apdovanoja sąjungos narius. Kaunas, 1937 m. birželio 27 d.
40. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona Klaipėdoje išlipa iš traukinio, atvykęs į 6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margirio pulko šventę. Klaipėda, 1937 m. rugsėjo 26 d.
41. Į Klaipėdą atvykusį Lietuvos Respublikos Prezidentą A. Smetoną pasitinka moksleivės. Klaipėda, 1937 m. rugsėjo 26 d.
42. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona 6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margirio pulko šventėje. Prezidentą lydi Klaipėdos krašto gubernatorius J. Kubilius, pulko vadas plk. J. Lanskoronskis. Klaipėda, 1937 m. rugsėjo 26 d.
43. Vyriausybės nariai eina į Tautinės olimpiados atidarymą.  Kaunas, 1938 m. liepos 16 d.
44. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona atvyksta į skautų stovyklos atidarymo iškilmes. Kaunas, 1938 m. liepos 21 d.
45. Lietuvos kariuomenės savanoriai kūrėjai savo pirmąjį garbės narį – Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną ant rankų neša į iškilmingo kongreso posėdžio tribūną. Kaunas, 1938 m. rugsėjo 7 d. J. Miežlaiškio nuotrauka
46. Lietuvos policijos 20-mečio iškilmės. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona priima raportą.  Kaunas, 1938 m. spalio 2 d.
47. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos priesaika, jį ketvirtą kartą išrinkus prezidentu. Priesaiką priima arkivyskupas J. Skvireckas. Kaunas, 1938 m. gruodžio 12 d. Bačkaičio nuotrauka
48. Priesaikos dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona vyksta į Seimo rūmus. Kaunas, 1938 m. gruodžio 12 d. M. Truso nuotrauka
49. Bažnytinio meno parodos atidarymas.   Kaunas, 1939 m. vasario 2 d.
50. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona ir kariuomenės vadas gen. S. Raštikis Lietuvos šaulių sąjungos 20-mečio iškilmių metu karo aviacijos aerodrome. Kaunas, 1939 m. birželio 30 d.
51. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona sveikinasi su užsienio šalių karo atašė. Kaunas, 20 a. 3 deš.
52. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona pasirašo Žemaičių plento atidarymo aktą. Raseiniai, 1939 m. liepos 9 d. M. Truso nuotrauka
53. Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos aktas Nr. 1368 dėl Antano Merkio sudarytos Ministrų Tarybos sudėties patvirtinimo. 1939 m. lapkričio 21 d.
54. 21-ojo Ministrų kabineto nariai su Lietuvos Respublikos Prezidentu A. Smetona prezidentūroje.  Kaunas, 1939 m.
55. Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona kalba naujųjų Darbo rūmų atidarymo iškilmėse.  Kaunas, 1940 m. gegužės 18 d.
56. Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos aktas Nr. 749 dėl Ministrų Tarybos ir Ministro Pirmininko Antano Merkio atsistatydinimo. 1940 m. birželio 15 d.
57. Antanas Smetona. Portretas.
58. Tiltas per Mūšą „Prezidentas Smetona“. Biržų apskr. 1927 m. P. Ločerio nuotrauka
59. Karinis mokomasis laivas „Prezidentas Smetona“. Apie 1935 m.
60. Vienai Klaipėdos gatvių suteikiamas Prezidento Smetonos alėjos vardas.  Klaipėda, 1934 m. rugsėjo 9 d.

_________________________________________________________