LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALEKSANDRAS STULGINSKIS

Parodos dokumentų sąrašas

   

1. Lietuvos Nepriklausomybės aktas ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai. 1918 m. vasario 16 d.

2. Lietuvos Valstybės Tarybos narių sąrašo pirmas lapas. 1919 m.

3. Ištrauka iš Lietuvos Valstybės Tarybos 1918-11-15 posėdžio Nr. 17 protokolo. 1918 m. lapkričio 15 d.

4. Stulginskio skubus paklausimas dėl krašto apsaugos. 1918 m.

5. Karo mokyklos atidarymo iškilmių dalyviai.  Kaunas, 1919 m. balandžio 1 d.

6. Lietuvos Respublikos vyriausybės nariai. Kaunas, 1919 m.

7. Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto 1919-03-19 posėdžio protokolas, kuriame Ministras Pirmininkas Pranas Dovydaitis atsisako pareigų ir jas paveda eiti Vidaus reikalų ministrui Aleksandrui Stulginskiui. 1919 m. kovo 19 d.

8. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Kazio Griniaus raštas Lietuvos Respublikos Prezidentui A. Stulginskiui dėl Ministrų Kabineto sudėties patvirtinimo. 1920 m. birželio 18 d.

9. Lietuvos Respublikos Prezidento A. Stulginskio raštas dėl Kazio Griniaus paskyrimo Ministru Pirmininku. 1920 m. birželio 19 d.

10. Einančio Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininko A. Stulginskio Kredito leidimas Lietuvos delegacijai Taikos deryboms su Rusija. 1920 m. liepos 13 d.

11. Karo mokyklos trečiosios laidos išleistuvių iškilmės. Priekyje – Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Kaunas, 1920 m. spalio 17 d.

12. Lietuvos Respublikos Prezidento įsakymas dėl Pijaus Bielskaus skyrimo Lietuvos Respublikos Prezidento sekretoriumi ir Kanceliarijos viršininku. 1921 m. balandžio 14 d.

13. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis ir Krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus šeštajame pėstininkų pulke ragauja kareiviškus pietus iš lauko virtuvės. 1921 m. birželio 5 d.

14. Paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę atidengimo iškilmės Karo muziejaus sodelyje.   Kaunas, 1921 m. spalio 16 d.

15. Pirmasis Lietuvos Steigiamojo Seimo Pirmininkas Aleksandras Stulginskis. Lietuvos Steigiamojo Seimo rūmai. Atvirukas. Kaunas, 1920 m.

16. Kariuomenės paradą, surengtą Vasario 16-osios proga, stebi: (iš kairės) Kariuomenės vadas, gen. ltn. Juozas Kraucevičius, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis, Krašto apsaugos ministras mjr. Balys Sližys, neatpažintas asmuo, Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas. Kaunas, 1922 m. vasario 16 d.

17. Lietuvos Respublikos Prezidento įsakymas Nr. 27 dėl Stasio Lozoraičio skyrimo Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto reikalų vedėju. 1922 m. kovo 9 d.

18. Pirmojo pėstininkų pulko šventė Gelvonuose.  Ukmergė, 1922 m. liepos 16 d.

19. Pirmojo pėstininkų pulko šventė Gelvonuose. Ukmergė, 1922 m. liepos 16 d.

20. Ištrauka iš Steigiamajame Seime 1922 m. rugpjūčio 1 d. priimtos Lietuvos Valstybės Konstitucijos. 1922 m. rugpjūčio 6 d.

21. Lietuvos Respublikos Prezidento įsakymas Nr. 89 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėties patvirtinimo. 1922 m. rugpjūčio 10 d.

22. Lietuvos Steigiamojo Seimo nariai prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę.  Kaunas, 1922 m.

23. Lietuvos Respublikos Prezidento įsakymas Nr. 115 dėl Pirmojo Seimo sušaukimo. 1922 m. lapkričio 9 d.

24. Lietuvos Respublikos Prezidento įsakymas Nr. 119 dėl Pirmojo Seimo atidarymo. 1922 m. lapkričio 13 d.

25. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis (centre) su grupe Lietuvos kariuomenės karininkų. 1923 m.

26. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Portretas. Kaunas, 1924 m.

27. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis su žmona Ona Matulaityte-Stulginskiene Lietuvos atželdymo šventėje. Kaunas, 1924 m.

28. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio raštas dėl Ernesto Galvanausko sudaryto Ministrų Kabineto atsistatydinimo patvirtinimo. 1924 m. birželio 11 d.

29. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio raštas dėl Antano Tumėno sudaryto Ministrų Kabineto sudėties patvirtinimo. 1924 m. birželio 18 d.

30. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis karinio parado metu.  Kaunas, apie 1924 m.

31. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis apvažiuoja kariuomenės paradą. Kaunas, 1924 m.

32. Karinių manevrų metu.  Varėna, 1924 m.

33. Lietuvos kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas, Prezidentas Aleksandras Stulginskis ir Prancūzijos karinis atstovas atokvėpio valandėlę Varėnos poligone pavyzdinių Aukštųjų karininkų kursų metu. Varėna, 1924 m.

34. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis (centre) atvyksta į žemės ūkio ir pramonės parodą.  Kaunas, 1924 m. rugpjūčio 23 d.

35. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio aktas Nr. 183, kuriuo Jonas Budrys skiriamas Klaipėdos gubernatoriumi. 1924 m. spalio 27 d.

36. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis atvyksta į Karo muziejų. Kaunas, 1925 m.

37. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio raštas dėl Leono Bistro sudaryto Ministrų Kabineto sudėties patvirtinimo. 1925 m. rugsėjo 25 d.

38. Lietuvos kariuomenės kavalerijos dalių paradą stebi Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis ir Krašto apsaugos ministras Leonas Bistras. Kaunas, 1926 m.

39. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio Seimo sušaukimo aktas Nr. 134. 1926 m. gegužės 25 d.

40. Draugijos „Tiesa“ steigėjų: A. Stulginskio, K. Jokanto, M. Krupavičiaus, K. Ambrozaičio ir P. Karvelio prašymas Kauno miesto ir apskrities viršininkui įregistruoti draugiją. 1926 m. liepos 9 d.

41. Lietuvos krikščionių demokratų partijos laikraščio „Rytas“ vyriausiojo redaktoriaus Edvardo Turausko raštas Kauno miesto ir apskrities viršininkui dėl draugijos „Tiesa“ valdybos sudėties. 1928 m. birželio 14 d.

42. Iškarpa iš laikraščio „Draugas“ apie Aleksandro Stulginskio tremtyje dovanotus daiktus. [1951 m.]

43. [Lietuvos atstovo Londone Broniaus Balučio] užuojauta Aldonai Stulginskaitei Juzevičienei dėl motinos Onos Stulginskienės mirties. 1962 m. rugpjūčio 10 d.

44. Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB) operatyvinės įskaitos bylų archyviniame fonde saugoma Aleksandro Stulginskio operatyvinio stebėjimo byla.

45. Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos Kauno miesto skyriaus nutarimas nutraukti Aleksandro Stulginskio operatyvinio stebėjimo bylą dėl jo mirties. 1969 m. rugsėjo 30 d.

46. Suimtojo Aleksandro Stulginskio, Dominyko, g. 1885 m., nuotraukos, saugomos A. Stulginskio ir kitų asmenų baudžiamojoje byloje.

47. Ištrauka iš TSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslago) Operatyvinio čekistinio skyriaus kaltinamosios išvados Aleksandrui Stulginskiui ir septyniolikai kartu kalėjusių Lietuvos politinių ir valstybės veikėjų. 1942 m. gegužės 12 d.

48. Aleksandro Stulginskio skundas TSRS valstybės saugumo ministrui dėl neteisėto kalinimo ir paleidimo į laisvę. 1951 m. lapkričio 11 d.

_________________________________________________________