Sūduvos krašto istorijos šaltiniai 

Parodos dokumentų sąrašas

1. Mokesčių nuo Prienų ir Birštono miestelių namų registras. Fragmentas. 1578 m.

2. „Kvarta simpla“ mokesčio nuo karališkųjų valdų pajamų knyga. Fragmentai (minima Filipavo seniūnija, Pšeroslo tenutas, Pašešupio kaimas). 1626 m.

3. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės arklininko Boguslavo Radvilos privilegija, suteikta Mataušui Gavianskui iš Staidarų kaimo. Karaliaučius, 1666 m.

4. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto II privilegija, kuria Suvalkų miestui suteikiamos Magdeburgo teisės. 1720 m.

5. Gardino pavieto 1775 m. dūmų tarifas. Fragmentas (minimi Kirsnos dvaras, Seinų miestas ir kt.). 1775 m.

6. Gardino pavieto 1775 m. dūmų tarifas. Fragmentas (minimi Suvalkų miestas, Alytaus, Bartninkų, Pajevonio klebonijos). 1775 m.

7. Kauno pavieto 1775 m. dūmų tarifas. Fragmentas (minimos Pilviškių, Ūdrijos, Prienų, Marijampolės, Balbieriškio klebonijos ir kt.). 1775 m.

8. Kauno pavieto 1775 m. dūmų tarifas. Fragmentas (minimas Kvietiškio dvaras, Marijampolės miestas ir kt.). 1775 m.

9. Kirsnos dvaro inventorius. Fragmentai. 1777 m.

10. Marijampolės parapijos aprašymas. 1784 m.

11. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto privilegija, kuria Pilviškių miestui suteikiamos savivaldos teisės. 1792 m.


12. Sūduvos miestų herbai 1791–1792 m. miestų savivaldos privilegijose, įrašytose Lietuvos Metrikoje:

          12.1. Prienų miesto herbas (1791-11-09)

          12.2. Liudvinavo miesto herbas (1791-11-10)

          12.3. Vilkaviškio miesto herbas (1791-12-09)

          12.4. Kalvarijos miesto herbas (1791-12-27)

          12.5. Liubavo miesto herbas (1791-12-28)

          12.6. Punsko miesto herbas (1792-01-14)

          12.7. Vižainio miesto herbas (1792-02-14)

          12.8. Pilviškių miesto herbas (1791-02-23)

          12.9. Marijampolės miesto herbas (1792-02-23)

          12.10. Sudargo miesto herbas (1792-05-12)

          12.11. Simno miesto herbas (1792-06-15)

13. Suvalkų miesto istorijos, topografijos ir statistikos aprašymas. Fragmentai. 1820 m.

14. Pilviškių miestelio istorijos, topografijos ir statistikos aprašymas. Fragmentai. 1820 m.

15. Grafienės Viktorijos Oginskaitės-Žinev testamentas, Veisiejai. 1822 m.


16. Generalinės pašto direkcijos dokumentai dėl Marijampolės pašto statybos:

          16.1. Pašto reikmėms skirto žemės sklypo planas, 1833-10-19.

          16.2. Stulpo žibinto, kurį numatyta pastatyti prie pašto, eskizas. 1833 m.

17. Vygrių, Leščeveko, Stary folvark ir kitų vietovių planas (60x60), sudarytas Gomulickio. 1854 m.

18. Paporučikio Šteino raportas Augustavo skyriaus kariniam viršininkui apie kautynes su sukilėliais 1863 m. liepos 10 d. prie Kalesninkų palivarko netoli Simno miesto. 1863 m.

19. Karo ministro D. Miliutino raštas Vilniaus karinės apygardos kariuomenės vadui Michailui Muravjovui („korikui“), kuriuo įsakoma perduoti jam valdyti Marijampolės, Seinų, Kalvarijos ir Augustavo apskritis, siekiant numalšinti sukilimą. Fragmentai. 1863 m.


20. Sukilėlių valdžios dokumentai:

          20.1. Augustavo gubernijos įgaliotojo komisaro Bronislavo Radziševskio (pseudonimas – Ignotas Činskis) skelbimas apie mirties bausmės taikymą asmenims, kurie išduos sukilėlius. 1864 m.

          20.2. Augustavo gubernijos įgaliotojo komisaro Bronislavo Radziševskio (Ignoto Činskio) įsakymas, įpareigojantis dvarininkus grąžinti valstiečiams surinktą iš jų činšą. 1864 m.


2
1. Palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimą liudijantys dokumentai:

          21.1. Jurgio Matulaičio gimimo (1871 m. balandžio 13 d. Lūginės km.) akto įrašas. 1871 m.

          21.2. Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimtinė.

          21.3. Palaimintojo Jurgio Matulaičio laiškas kultūros istorikui, bibliotekininkui Mykolui Brenšteinui (1874–1938). 1897 m.

          21.4. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius (arkivyskupo garbės titulą gavo 1925 m. rugsėjo 1 d.).

22. Lietuvių poeto Prano Vaičaičio gimimo (1876 m. vasario 10 d. Sintautuose) akto įrašas. 1876 m.

23. Lietuvių visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos mirties (1899 m. lapkričio 17 d. Naumiestyje) akto įrašas. 1899 m.

24. Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai. Centre – vyskupas Antanas Baranauskas. Suvalkai. [1900 m.]

25. Indų turgus Marijampolėje. [1903 m.]

26. Rusijos-Prūsijos sienos Virbalio-Kybartų perėjimo punktas. XX a. pr.


27. Suvalkų miesto gyventojų sudėtis 1904 m.:

          27.1. Suvalkų miesto gyventojų sudėtis 1904 m. pagal lytį.

          27.2. Suvalkų miesto gyventojų sudėtis 1904 m. pagal tautiškumą.

          27.3. Suvalkų miesto gyventojų sudėtis 1904 m. pagal tikybą.

28. Pirmojo viešo spektaklio „Amerika pirtyje“ Marijampolėje aktoriai. 1905 m.

29. Leidimas įsteigti lietuvių „Žiburio“ draugiją Marijampolės mieste. 1906 m.

30. „Žiburio“ draugijos pirmininko kun. Justino Staugaičio pranešimas apie draugijos skyrius Suvalkų gubernijos miestuose. 1906 m.

31. Žandarų rotmistro Kislinskio raštas Suvalkų gubernijos žandarų valdybos viršininkui dėl Kazimiero Grinevičiaus (Kazio Griniaus, Lietuvos Respublikos prezidento 1926 06 07–1926 12 17) politinės, visuomeninės veiklos. 1911 m.

32. Grinių šeima. Pirmoje eilėje iš kairės: motina Ona Griniuvienė, tėvas Vincas Grinius, Joana Griniuvienė su vaikais Kaziu ir Gražina. Stovi iš dešinės: dr. Kazys Grinius, sesuo Ona Griniūtė ir brolis Vincas Grinius. 1908 m.

33. Religinių brolijų, veikiančių prie Romos katalikų bažnyčių Suvalkų gubernijoje, sąrašas. 1913 m.

34. Vietos valdžios pranešimas Suvalkų gubernatoriui apie nuostolius, kuriuos 1914 m. rudenį nuo vokiečių kariuomenės patyrė Vladislavovo (K. Naumiesčio) miestas. 1914 m.

35. Vietos valdžios pranešimas Suvalkų gubernatoriui apie nuostolius, kuriuos 1914 m. rudenį nuo vokiečių kariuomenės patyrė Marijampolės miestas. 1914 m.

36. Statistinės žinios apie Seinų valsčiaus gyventojų (lietuvių ir lenkų) skaičių 1918 metais. 1921 m.

37. Seinų „Žiburio“ gimnazijos dėstytojai. Aštuntas iš kairės – Pranas Mašiotas. Lazdijai. [1921–1923 m.]

 

A