LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Lietuvos Respublikos XII Ministrų kabinetas (1925-09-25–1926-06-15).

Iš kairės (viršuje): 1. Finansų ministras Petras Karvelis.

2. Teisingumo ministras Vincas Karoblis.

3. Ministras Pirmininkas ir krašto apsaugos ministras Leonas Bistras.

4. Švietimo ministras Kazimieras Jokantas.

5. Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius.

6. Ministrų kabineto reikalų vedėjas Bronius Dailidė.

7. Valstybės kontrolierius Zigmas Starkus. 

8. Užsienio reikalų ministras Mečislovas Reinys.

9. Susisiekimo ministras Balys Sližys.

10. Vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis.

Kaunas, 1925–1926 m.

Nuotraukoje nurodyta klaidinga Ministrų kabineto veiklos pradžios data.

Ministrai K. Jokantas, A. Endziulaitis, valstybės kontrolierius Z. Starkus 1941 m. birželio 14 d. buvo suimti ir ištremti iš Lietuvos.

LCVA. P-15685.