LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Ištraukos  iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 4 d. nurodymo

LTSR NKGB apskričių ir operatyviniams skyriams dėl trėmimo operacijos organizavimo.
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 1, l. 10, 12.