LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Operatyvinio štabo instrukcijos

apie areštuotų ir tremiamų asmenų įlaipinimą į ešelonus. [1941 m. birželio mėn.]
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 1, l. 13.