LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto Biuro nutarimas (ypatingasis aplankas)

„Klausimai, susiję su kontrrevoliucinių ir socialiai pavojingų elementų suėmimu ir ištrėmimu iš Lietuvos TSR”. 

[1941 m. birželio mėn.]
LYA, f. 1771, ap. 190, b. 1, l. 78–80.