LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš LTSR vidaus reikalų liaudies komisaro Aleksandro Guzevičiaus 1941 m. balandžio 29 d. įsakymo

dėl antisovietinio elemento operatyvinės įskaitos organizavimo.
LYA,  f. V-141, ap. 1, b. 11, l. 89–90.