LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB)  2-ojo skyriaus

1941 m. birželio mėn. asmenų, numatytų suimti ir ištremti  iš Lietuvos, įrašymo į apskaitą plano.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 12.