LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš Antisovietinio elemento operatyvinės įskaitos tvarkos instrukcijos,

patvirtintos LTSR vidaus reikalų liaudies komisaro Aleksandro Guzevičiaus 1941 m. balandžio 29 d.
LYA, f. V-141, ap. 1, b. 11, l. 91.