LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


    
Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto ir TSRS liaudies komisarų tarybos

1941 m. gegužės 14 d. nutarimo „Dėl socialiai svetimo elemento iškeldinimo

iš Pabaltijo respublikų, Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir Moldavijos“ turinio santrauka.

Kopija.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1503, l.  5.